maisescola21.com
Sábado, 13-Xullo-2024


Blanco
PortadaseparatorActividades Extraescolares


Actividades Extraescolares

Actividades Extraescolares
Actividades Culturais e Artistícas

-DANZA-

Favorece o desenvolvemento físico e intelectual do neno/a , estimula a disciplina e o compromiso axudándolles a afrontar desafíos que implican os diferentes movementos e que forman parte deste arte, ó mismo tempo van desarrollando a sensibilidade, creatividade e traballan a interculturalidade xa que a danza e unha das mellores formas de conocer e acercarse a outras culturas.

 img#86148Horarios: O horario da actividade é de 2 sesións semanais de 1 hora de duración.Espazos necesarios: O espazo que se necesita para levar a cabo a actividade ten que ser un sitio grande e espacioso, como pode ser o ximnasio ou un aula polivalente, de maneira que os alumnos se poidan desplazar e facer movementos con total liberdade sen chocar.

A quen vai dirixido: Esta actividade vai dirixida a alumnos/as de primaria con idades comprendidas entre os 6 e 12 anos.

Número mínimo e máximo de participantes: o número de alumnos por grupo será de 10 mínimo e 20 máximo.


 

-MANUALIDADES-

Combina dibuxo e plástica para que a actividade sexa mais amena e divertida, nela os alumnos/as traballarán a sua creatividade, deixando total liberdade á sua imaxinación.

Terán á sua disposición unha ampla gama de recursos plásticos a partir dos cales o neno/a poderá plasmar infinidade de ideas.

 img#86148 Horarios: O horario da actividade é de 2 sesións semanais de 1 hora de duración. Espazos necesarios: Unha aula dotada de mesas e sillas

A quen vai dirixido: Esta actividade vai dirixida a alumnos de primaria de idades comprendidas entre os 6 e 12 anos.

Número mínimo e máximo de participantes: o número de alumnos por grupo será de 8 mínimo e 15 máximo.


 

-TEATRO-

A través da expresión teatral preténdese que os nenos/as asimilen con maior facilidad as nocións espazo temporais e desarrollen a sua imaxinación e creatividad, aprendan a escoitarse a sí mesmos e ós demais, aumente a sua sensibilidade e aprendan a valorar o seu traballo e o dos demais.

 img#86148 Horarios: O horario da actividade e de 2 sesions semanais de 1 hora de duración. Espazos necesarios: Para levar a cabo o taller de teatro necesitarase un espazo amplo e con pouco mobiliario para que os nenos teñan liberdade de movementos durante os ensaios. Un espazo que permita ós participantes traballar en equipo ó mesmo tempo para elaborar a escenografía das diferentes obras. Un salón de actos sería o lugar más idóneo para levar a cabo esta actividade.

A quen vai dirixido: Esta actividade vai dirixida a alumnos/as de primaria de idades comprendidas entre los 6 e 12 anos.

Número mínimo e máximo de participantes: o número de alumnos por grupo será de 8 mínimo e 20 máximo.


 

-PINTURA/DIBUJO-

As actividades relacionadas con pintar e debuxar sempre deben estar presentes nos máis pequenos, xa que son una moi boa vía para que canalicen os seus sentimientos, se expresen libremente e traballen a creatividade.

Una forma de entretenemento e aprendizaxe continuo que eleva a autoestima, sirve de medio para socializarse e mediante ela materializan as suas emocións.

 img#86148 Horarios: O horario da actividade e de 2 sesións semanais de 1 hora de duración. Espazos necesarios: Será necesaria unha aula dotada de mesas e sillas preferiblemente con boa iluminación natural.

A quen vai dirixido: Esta actividade vai dirixida a alumnos/as de primaria de idades comprendidas entre los 6 e 12 anos.

Número mínimo e máximo de participantes: o número de alumnos por grupo será de 8 mínimo e 15 máximo.


 

Infantís -GIMNASIA PARA PITUFOS-

A psicomotricidade favorece a saúde física e psíquica do neno/a. Trátase dunha técnica que lle axuda a dominar dunha forma sana o seu movemento corporal, mellorando así a sua relación e comunicación cos demais. A sua actividade está especialmente recomendada para aqueles que presentan hiperactividade, déficit de atención e/ou concentración e dificultades de integración na escola; xa que lle permite explorar e investigar, superar e transformar situacións de conflicto, afrontar as limitacións, relacionarse cos demais, coñecer e opoñerse aos seus medos, proxectar as suas fantasías, vivir os seus soños, desarrollar a iniciativa propia, asumir roles, disfrutar do xogo en grupo e expresarse con liberdade.

 img#86148 Horarios: O horario da actividade e de 2 sesións semanais de 1 hora de duración. Espazos necesarios: Un aula espaciosa que permita ós nenos moverse con liberdade durante as actividades programadas.

A quen vai dirixido: Esta actividade vai dirixida a alumnos/as de infantil con idades comprendidas entre los 3 e 6 anos.

Número mínimo e máximo de participantes: o número de alumnos por grupo será de 8 mínimo e 15 máximo.


 

-CONTACONTOS-

Con esta actividade pretendemos que o neno/a encontre un espazo aberto á imaxinación, no que a través de múltiples actividades descubre o pracer da lectura e o desexo de aprender.

 img#86148 Dende moi pequenos, os nenos amosan entusiasmo e interese por escoitar istorias que os fagan imaxinar, soñar ou rír. Cando aprenden a leer descubren un mundo novo. Horarios: Esta actividade está pensada para 1 sesión semanal de 1 hora de duración. Espazos necesarios: Para o desarrollo da actividade será necesaria unha aula ou unha sala polivalente.

A quen vai dirixido: Esta actividade vai dirixida a alumnos/as de infantil con idades comprendidas entre los 3 e 6 anos.

Número mínimo e máximo de participantes: o número de alumnos por grupo será de 8 mínimo e 15 máximo.


 

-PRE DEPORTE-

A través desta actividade iníciase ao neno/a na práctica deportiva dende idades moi temperáss. No pre deporte o importante non é ganar, se non que aprender e divertirse en grupo con actividades que implican movemento. Axúdalles a mellorar a motricidade, a coordinación, o control de posturas, o equilibrio e permítelles experimentar a integración nun grupo. O pre deporte dalles uns patróns básicos que lle servirán na práctica de calquera deporte cando sexan maiores.

 img#86148 Horarios: O horario da actividade e de 2 sesións semanais de 1 hora de duración. Espazos necesarios: Utilízase a pista deportiva exterior do centro. No caso de que por choiva ou outros impedimentos non se poida, utilizarase unha pista exterior cuberta ou o ximnasio do propio colexio.

A quen vai dirixido: Esta actividade vai dirixida a alumnos/as de infantil con idades comprendidas entre os 3 e 6 anos.

Número de participantes: o número de participantes por grupo será de 10 mínimo, 20 máximo.


 

-DIBUCONTOS-

Nesta actividade, mediante a narración dun conto, a sua escenificación, vestiario e a participación activa dos nenos no conto, tratamos de fomentar o interese pola lectura, una actitude reflexiva e crítica; desarrollar a atención e despertar a imaxinación, a autoconfianza e o interese do neno/a pola literatura infantil.

 img#86148 Horarios: Horarios: Esta actividade está pensada para 1 sesión semanal de 1 hora de duración. Espazos necesarios: Para o desarrollo desta actividade será necesaria unha aula ou unha sala polivalente.

A quen vai dirixido: Esta actividade vai dirixida a alumnos/as de infantil con idades comprendidas entre los 3 e 6 anos.

Número mínimo e máximo de participantes: o número de alumnos por grupo será de 8 mínimo e 15 máximo.


 

Apoio escolar -INFORMÁTICA-

Intentaremos achegar o ordenador como ferramenta de apoio nos estudos, ensinándolles diferentes programas, aplicacións e recursos que farán máis sinxela e veloz a elaboración de certas tarefas escolares.

 img#86148 Horarios: Esta actividade está pensada para 2 sesións semanais de 1 hora de duración. Espazos necesarios: Para o desarrollo desta actividade será necesaria unha aula de informática.

A quen vai dirixido: Esta actividade vai dirixida a alumnos/as de primaria con idades comprendidas entre los 6 e 12 anos.

Número mínimo e máximo de participantes: o número de alumnos/as por grupo será de 8 mínimo e 12-15 máximo ( en función do número de equipos existentes).


 

-REFORZO ESCOLAR-

O reforzo e o apoio educativo non consiste en máis do mesmo, se non en atender de modo específico as necesidades individuais de cada alumno, por iso nesta actividade empregamos procesos de ensino e metodoloxías non habituais na aula ordinaria.

 img#86148 Horarios: Esta actividade está pensada para 2 sesións semanais de 1 hora de duración. Espazos necesarios: Para o desarrollo desta actividade será necesaria unha aula dotada de mesas, sillas e pizarra.

A quen vai dirixido: Esta actividade vai dirixida a alumnos/as de primaria con idades comprendidas entre los 6 e 12 anos divididos en grupos reducidos do mismo nivel.

Número mínimo e máximo de participantes: o número de alumnos/as por grupo será de 10 mínimo, 20 máximo.


 

-ANIMACIÓN A LECTURA-

Esta é unha actividade pensada para que os alumnos descubran o pracer de ler e escribir, na que se poidan sentir escritores e lectores a través de xogos e dinámicas.

 img#86148 Horarios: Esta actividade está pensada para 2 sesións semanais de 1 hora de duración. Espazos necesarios: para o desarrollo desta actividade será necesaria unha aula dotada de mesas, sillas e pizarra, preferiblemente a biblioteca do centro.

A quen vai dirixido: Esta actividade vai dirixida a alumnos/as de primaria con idades comprendidas entre los 6 e 12.

Número mínimo e máximo de participantes: o número de alumnos por grupo será de 8 mínimo, 15 máximo.


 

Inglés -PRACTICAL ENGLISH-

Nesta actividade traballaremos un novo idioma de unha nova forma. Afastámonos da aprendizaxe tradicional de linguas estranxeiras. Que mellor maneira de aprender que mediante a práctica; talleres, bailes, cancións e outras actividades lúdicas que farán da aprendizaxe algo máis ameno, divertido e espontáneo.

 img#86148 Horarios: Esta actividade está pensada para 2 sesións semanais de 1 hora de duración. Espazos necesarios: para o desarrollo desta actividade será necesaria unha aula dotada de mesas, sillas e pizarra.

A quen vai dirixido: Esta actividade vai dirixida a alumnos/as de primaria con idades comprendidas entre los 6 e 12.

Número mínimo e máximo de participantes: o número de alumnos/as por grupo será de 10 mínimo, 20 máximo.


 

-MORE ENGLISH-

Esta actividade e un complemento as clases de inglés impartidas no colexo que conta con una amplia e excelente dotación de material didáctico e atención individualizada.

 img#86148 Horarios: Esta actividade está pensada para 2 sesions semanal de 1 hora de duración. Espacios necesarios: para o desarrollo desta actividade será necesaria necesaria unha aula dotada de mesas, sillas e pizarra.

A quen vai dirixido: Esta actividade vai dirixida a alumnos de primaria de idades comprendidas entre los 6 e 12.

Número mínimo e máximo de participantes: o número de alumnos por grupo será de 10 mínimo, 20 máximo.


 

Actividades deportivas -TENIS-

A práctica do tenis en nenos/as enriquece a sua capacidade motora e desarrolla o pensamento táctico-estratéxico ó ter que resolver en menos dun segundo situacións cambiantes que se lle presentan no exercicio ou no xogo mesmo. O tenis ofrece grandes beneficios físicos e psicolóxicos.

 img#86148 Físicos: Incrementa a capacidade aeróbica, aumenta a forza muscular, axuda á coordinación dos movementos, dalle ao neno velocidade, axilidade e flexibilidade. Psicolóxicos: Desarrolla a disciplina e a aprendizaxe de xogo, reforza o valor do traballo e do esforzo, crea un sentido competitivo íntegro, estimula o traballo en equipo e desarrolla habilidades sociais ó mesmo tempo que fomenta a diversión, aumenta a autoestima e incrementa a seguridade.

Horarios: O horario da actividade e de 2 sesións semanais de 1 hora de duración.

Espazos necesarios: para o desenrolo desta actividade será necesario un espazo ampo libre de obstáculos preferiblemente as pistas exteriores do centro ou o ximnasio do mesmo.

A quén vai dirixido: Esta actividade vai dirixida a alumnos/as de primaria con idades comprendidas entre os 6 e 12 anos.

Número de participantes: o número de participantes por grupo será de 10 mínimo,20 máximo.


 

-FUTBOL SALA-

O Fútbol sala é considerado un dos deportes que máis interesa ós nenos na sua etapa escolar.

 img#86148 Brinda posibilidades de improvisación, de desarrollo de habilidades sociais e motoras ao practicante, incrementando a sua axilidade mental na toma de decisións ómismo tempo que o xogador traballa en equipo e asume responsabilidades ante o colectivo. Horarios: O horario da actividade e de 2 sesións semanais de 1 hora de duración.

Espazos necesarios: para o desarrollo desta actividade utilizarase o ximnasio do propio centro, un espazo onde se garde o material da actividade e aseos próximos ao espazo da actividade.

A quen vai dirixido: Esta actividade vai dirixida a alumnos/as de primaria con idades comprendidas entre os 6 e 12 años. Si o número de nenos inscritos así o requerise, formaríanse grupos por categorías.

Número de participantes: o número de participante por grupo será de 10 mínimo, 20 máximo.


 

-BALONCESTO-

Ademais de fomentar o traballo en equipo, o compañeirismo, a xenerosidade e a solidaridade, o baloncesto tén moitos beneficios físicos para os nenos: Axuda ó desarrollo da concentración, a rapidez, o autocontrol , a confianza e o equilibrio. Fortalece os músculos de todo o corpo e moi en especial os das pernas.Fomenta o desarrollo do aparato locomotor. Aumenta a resistencia física dos nenos.

 img#86148 Contribúe a queimar grandes cantidades de calorías, diminuíndo a posiblidade de sufrir pobremas de obesidade. Horarios: O horario da actividade e de 2 sesións semanais de 1 hora de duración.

Espazos necesarios: Utilizase a pista exterior de baloncesto. No caso de que por choiva ou outro problema non se poida realizar práctica, utilizarase unha pista exterior cuberta ou o ximnasio do propio centro.

A quen vai dirixido: Esta actividade vai dirixida a alumnos/as de primaria con idades comprendidas entre os 6 e 12 anos. Se o número de inscritos así o requerise, formaríanse grupos por categorías.

Número de participantes: o número de participantes por grupo será de 10 mínimo, 20 máximo.


 

-PATINAXE-

Unha actividade recreativa ó mismo tempo que un deporte. Axuda a desarrollar o equilibrio e a manter a armonía corporal a través dos seus movementos e exercicios. Unha boa técnica pode axudar aos nenos á familiarización co desprazamento sobre patíns e a que desarrollen variados movementos sobre rodas.

 img#86148 Horarios: O horario da actividade e de 2 sesións semanais de 1 hora de duración.

Espazos necesarios: Requírese dun espazo amplo libre de obstáculos, como por exemplo as pistas deportivas.

A quén vai dirixido: Esta actividade vai dirixida a alumnos/as de primaria con idades comprendidas entre los 6 e 12 anos.

Número de participantes: o número de participantes por grupo será de 10 mínimo, 20 máximo.


 

-BATUKA-

Diversión saludable, móvense ó mesmo tempo que se divirten . O ritmo de cancións cheas de enerxía. Batuka e diversión, baile, deporte, ritmo e energía.

 img#86148 Horarios: O horario da actividade e de 2 sesións semanais de 1 hora de duración.

Espazos necesarios: Unha aula libre de obstáculos onde os participantes se poidan mover con liberdade.

Número de participantes: o número de participantes por grupo será de 10 mínimo, 20 máximo.