maisescola21.com
Sábado, 13-Xullo-2024


Blanco
PortadaseparatorActividades para a 3ª idade


Actividades para a 3ª idade

Actividades para a 3ª idade

A vellez é un proceso dinámico que provoca cambios na persoa o longo da sua vida a nivel físico, psíquico e social. Modificacións que inciden co transcurrir do tiempo nas suas capacidades para desenvolverse na sua vida diaria por ver mermadas as suas funcións vitais e as suas relacions sociais. Como modelo de empresa o noso obxetivo e proporcionar un envellecemento activo tanto para os maiores dependentes como para aqueles independentes, a través de todo un conxunto de propostas que permitan optimizar oportunidades para a saude, o ocio e participación e das persoas maiores nun proxecto dinámico y activo. 

Xerontoximnasia

Desarrollar sesións de psicomotricidade cunha finalidade lúdica, preventiva e terapéutica para maiores con movilidade física e para aqueles con dificultades de movilidade.


 

Talleres de Memoria

Nesta actividade vence favorecidosr os procesos cognitivos para o rexistro, retención e recuperación da memoria ca finalidade de previr posibles alteracións e o deterioro das capacidades cognitivas das persoas. EXEMPLOS: Realización de puzles, Realización de series e figuras numéricas, Exercicios de recordo de rostros, nomes, números…, etc…


 

Talleres de Manualidades. Artes plásticas

Desarrollaranse diversos talleres co fin de estimular diferentes destrezas e habilidades, fomentando a participación e cohesión do grupo, disfrutando de actividades lúdicas. EXEMPLOS:Taller de abalorios, taller de bandexas de servilletas, taller de dibuxo e pintura en papel e tela, taller de peluquería e maquillaxe, taller de cestería de encaixe, taller de modelado de arcilla, plastilina…, etc…


 

Charlas informativas

Realizar charlas informativas sobre aspectos da vida diaria das personas maiores con sesións dinámicas con xogos. EXEMPLOS: Charlas sobre alimentación, dietas, Hábitos de vida saudable. Medidas paliativas para o coidado persoal, etc…


 

Grupos de conversación - Prensa

A través destes grupos preténdese favorecer o intercambio de información, coñeceementos, experiencias e mellorar as capacidades cognitivas.

Os grupos de conversación son encontros, discusions semanais no lugar, duración e horarios establecidos o redor dun tema elexido de anteman polo persoal ou as persoas maiores, ainda e preferible que sexan éstas últimas as encargadas de elexir o tema, de este modo pretendemos que non se convirtan en consumidores pasivos da animación. Estos grupos fan traballar a memoria, xa que son un medio de facer resurxir os recordos, revivir o pasado e encontrar una capacidade de expresión que se cría perdida.


 

Taller de Lectura e redacción

Esta actividade ten o obxetivo de mellorar a comunicación,a linguaxe e a expresión oral e escrita

As actividades propostas para estos talleres son:Lectura de libros populares, conta contos e redacción e construccións de oracións gramaticais.


 

Musicoterapia

Con esta actividade preténdese facilitar a comunicación, estimular a actividade e mellorar as posibilidades relacionais. Tamén nos pode servir para a relaxación, a estimulación, identificación da música e restauración da linguaxe.


 

Xogos para mellorar as Habilidades Sociais

O principal obxetivo é desarrollar e activar novas competencias para a persoa, para esto realizaranse dinámicas de grupo para tratar a comunicación verbal e non verbal, a xestión do estrés, a empatía, autoestima, resolución de conflictos, etc…


 

Risoterapia

Mediante a risoterapia melloraremos a nosa saúde a través da diversión e a creatividade empregando técnicas , xogos e actividades divertidas para mellorar a expresión facial e corporal.


 

Xogos populares

Valorar o xogo como un medio para realizar actividade física, como medio de disfrute, de relación e como recurso para aproveitar o tempo libre.

Xogos propostos: Bolos, aros, billarda, petanca, etc…


 

Xogos de mesa

Proponeñense para favorecer o entretemento e as relacions entre os usuarios; cartas, parchís, xadrez, dominó, bingo, etc…


 

Teatro

Ten a finalidade de fomentar a memoria dos participantes, realizar exercicios de expresión e comunicación.

Escenificarán diferentes obras de teatro adaptando o guión ás capacidades dos actores.


 

Video-forum

Utilizaremos o cine como medio para tratar habilidades, aptitudes e actitudes da vellez, desarrollaremos diferentes sesións de cine sobre temáticas relacionadas coa vellez. Unha vez visualizada a película abrirase un debate para comentar o contido do film.


 

Bailes / Karaoke

Realizaranse bailes para favorecer momentos de entretemento e diversión.


 

Actividades para realizar con persoas dependentes

Buscamos una sociedade integradora na que todos dispoñamos de igualdade de opotunidades, por iso debemos adaptar as nosas competencias ás necesidades de cada usuario. Segundo o grado de dependencia de cada individuo desarrollaremos as seguientes actividades; psicomotricidade, ximnasia estimulativa, relaxación, memoria, risoterapia, musicoterapia, lectura de prensa, etc


Actividades para a 3ª idade - Foto 1
Actividades para a 3ª idade - Foto 2